• Niet tevreden? Geld terug!
 • Beoordeling van 4.7 / 5.0 op Trustpilot

Algemene voorwaarden

Klik hier om de Algemene Voorwaarden in PDF te lezen

 1. Algemene bepalingen
  1. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Pet QR B.V.: een besloten vennootschap aan de Zirkoon 232 te Dordrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 76634876;
 • ondernemer: Pet QR B.V. biedt een QR-code voor aan de halsband van huisdieren aan, deze QR-code is gekoppeld aan het online profiel van de eigenaar;
 • consument: een natuurlijk persoon welk niet handelt voor een doeleinde die verband houdt met zijn ambachts-, bedrijfs-, beroeps- of handelsactiviteit;
 • eigenaar: de consument welke eigenaar is van een of meerdere huisdieren;
 • huisdieren: een gedomesticeerd dier dat bij of in de woning van de eigenaar gehouden wordt voor de gezelligheid of nut;
 • (aanvullende) overeenkomst: de overeenkomst die tussen ondernemer en consument tot stand komt in verband met de aanschaf van producten of het afnemen van diensten;
 • herroeppingsrecht: de mogelijkheid van consument om binnen de bedenktijd af te zien van de (aanvullende) overeenkomst;
 • bedenktijd: de termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • modelformulier voor herroeping: het in bijlage 1 van deze algemene voorwaarden opgenomen modelformulier voor herroeping;
 • dag: kalenderdag;
 • digitale inhoud: alle gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel dat de ondernemer en consument in staat stelt om digitaal verkregen informatie op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd mogelijk maakt;
 • techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een (aanvullende) overeenkomst zonder dat ondernemer en consument gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn;
 • afleveradres: het door de consument opgegeven adres waar het product moet worden geleverd;
 • online platform: het online platform van de ondernemer waarop consument een online profiel aanmaakt van zijn/haar huisdier(en), dit is een open platform dat voor iedereen toegankelijk is;
 • gebruiker(s): de personen die het platform bezoeken en;
 • online profiel: het online profiel van de huisdier(en) van de eigenaar.
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al het aanbod van ondernemer en de (aanvullende) overeenkomsten die tussen ondernemer en consument tot stand komen.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op iedere (aanvullende) overeenkomst waarbij bepaalde werkzaamheden door derden worden uitgevoerd of ondernemer door derden wordt bijgestaan of waarbij bepaalde producten door of met behulp van derden worden geleverd.
  3. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal ondernemer alvorens de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de consument de algemene voorwaarden kan inzien.
  4. Geschiedt de totstandkoming van de overeenkomst langs de elektronische weg, dan kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs de elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld. Dit alles op een zodanige wijze dat de algemene voorwaarden op een zo eenvoudig mogelijke wijze kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangegeven worden op welke wijze de consument deze algemene voorwaarden kan inzien.
  5. Indien er naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, zullen de bepalingen uit die specifieke voorwaarden – indien dit schriftelijk of digitaal is vastgelegd in die specifieke voorwaarden – prevaleren boven de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.                               
  6. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit schriftelijk door zowel ondernemer als consument expliciet wordt vastgelegd.
  7. Ondernemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Bij een wijziging wordt de consument alvorens de wijziging zal intreden op de hoogte gesteld. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen echter te allen tijde worden doorgevoerd.
 1. Aanbod
  1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, vrijblijvend wordt gedaan of onder voorwaarden geschiedt wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeldt.
  2. Het aanbod omvat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door consument mogelijk te maken. Indien ondernemer gebruikt maakt van afbeeldingen wordt ervoor gezorgd dat deze zoveel mogelijk een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud weergeven. Doch binden kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod ondernemer niet. Geven afbeeldingen geen waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten of digitale inhoud, dan wordt dit bij het aanbod vermeld.
  3. Kortingsacties en -bonnen zijn niet combineerbaar of stapelbaar.
  4. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 2. Totstandkoming, duur en beëindiging
  1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van de ondernemer aanvaard, tenzij uit het aanbod volgt dat deze vrijblijvend is gedaan of onder voorwaarden geschiedt. Indien sprake is van een vrijblijvend aanbod of van een aanbod wat onder voorwaarden geschiedt komt de overeenkomst tot stand op het moment dat ondernemer de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod – langs elektronische of schriftelijke weg – bevestigt.
  2. Indien de overeenkomst langs de elektronische weg tot stand komt, neemt ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt ondernemer voor een veilige web omgeving. Indien consument elektronisch kan betalen, zal ondernemer daarbij passen veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  3. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één jaar (zijnde twaalf maanden). Na afloop van de overeenkomst wordt deze telkens stilzwijgend verlengt met de duur van één maand, tenzij ondernemer en/of consument de overeenkomst hebben beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor het einde van de overeenkomst (na één jaar maandelijks opzegbaar).
  4. Indien de overeenkomst wordt beëindigd zal het online profiel van de consument met daarop zijn/haar huisdier worden verwijderd. 
  5. Ondernemer heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
   1. consument zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt;
   2. consument de geldende huisregels op het platform niet naleeft, ongepaste inhoud plaats op het platform of er sprake is van een gedraging van consument welke het gevolg heeft dat een instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ondernemer verlangt kan worden;
   3. in alle redelijkheid een instandhouding van de overeenkomst op basis van de bijzonder omstandigheden van het geval niet kan worden verlangd.
  6. De overeenkomst eindigt met wederzijds goedkeuren van beide partijen al dan niet met onmiddellijke ingang.
 3. Online platform en online profiel
  1. Het online platform is open toegankelijk en enkel bedoeld voor consumenten en heeft ten doel sneller thuisbrengen van vermiste huisdieren. Ondernemer kan echter niet garanderen dat elk vermist geraakte huisdier die rondloopt met het product ook daadwerkelijk weer gevonden wordt.
  2. Na ontvangst van het product dient de consument een online profiel voor zijn/haar huisdier aan te maken op het platform van ondernemer. Dit online profiel dient gekoppeld te worden met de QR-code die op het product staat.
  3. Per huisdier mag de consument slechts één keer een online profiel aanmaken.
  4. Ondernemer is gerechtigd om het online profiel te verwijderen en de consument de toegang tot het platform te ontzeggen op het moment dat er sprake is van misbruik of onrechtmatig gebruik van het platform, consument het platform gebruikt op een manier die onrechtmatig, discriminerend of frauduleus is, consument door gebruik van het platform een inbreuk maakt op de recht van iemand anders, waaronder intellectuele-eigendomsrechten, er illegale activiteiten plaatsvinden op het platform, consument zich niet houdt aan de huisregels van het platform zoals omschreven in bijlage 2 van deze algemene voorwaarden en/of de bijzonder omstandigheden van het geval dit rechtvaardigen.
  5. De consument mag geen virussen of kwaadaardige codes uploaden of iets anders doen dat de werking van het platform overmatig belast of uitschakelt of de gebruikers van het platform online in gevaar brengen.
  6. Door het plaatsen van foto’s en/of video’s op het platform door consument geeft de consument aan ondernemer een licentie af voor het gebruiken van die desbetreffende foto’s en/of video’s. Dit uitsluitend ten behoeve van het aanbieden en verbeteren van de producten en dienst van ondernemer.
  7. Door het koppelen van de QR-code op het product aan het online profiel voor zijn/haar huisdier doet de consument afstand van zijn wettelijke herroepingsrecht.
 4. Intellectueel eigendom
  1. Ondernemer behoudt zich het auteursrecht voor op gemaakte teksten, strategische/creatieve concepten, afbeeldingen, ontwerpen, ideeën en andere geproduceerde materialen in de ruimste zin des woords. Zonder schriftelijke toestemming mag de consument deze niet kopiëren, gebruiken, aan derden doen tonen of laten wijzigen.
  2. Het intellectueel eigendomsrecht van de in het kader van de overeenkomst aan consument verstrekte of gebruikte producten of diensten berust bij ondernemer. Consument mag niet zonder schriftelijke toestemming van ondernemer gebruik maken van deze diensten en/of producten, anders dan ten behoeve van een overeenkomst uit te voeren diensten of te leveren producten.
  3. Ondernemer heeft het recht om de door de uitvoering van de diensten en het leveren van producten verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt meegedeeld en de informatie niet te herleiden is tot consument of zijn/haar huisdier.
 5. Prijzen en betaling
  1. Voor de aanschaf van de Pet QR betaald consument aan ondernemer een eenmalig een vast bedrag. Dit bedrag wordt vastgelegd in de overeenkomst tussen ondernemer en consument.
  2. Het eerste jaar kan de consument gratis gebruikmaken van het online platform en hierop een online profiel plaatsen van zijn/haar huisdier. Na verloop van een jaar na totstandkoming van de overeenkomst betaald de consument een vast bedrag per maand om het online profiel van zijn/haar huisdier in stand te houden.
  3. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere van overheidswege opgelegde heffingen.
  4. Ondernemer behoudt zich het recht voor jaarlijks de overeengekomen prijzen aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex, wijziging van wetgeving en wegen eventueel door de overheid opgelegde maatregelen.
  5. De eerste betaling dient door middel van een van de betalingsmogelijkheid genoemd op de website van ondernemer te geschieden. Daarna geeft consument een machtiging af om het maandelijks bedrag door middel van automatische incasso te innen.
  6. Indien een automatische incasso om welke reden dan ook niet lukt of gestorneerd wordt dan stuurt ondernemer aan consument een betalingsherinnering. De consument krijgt dan 14 dagen de tijd om het openstaande bedrag te voldoen.
  7. Indien het openstaande bedrag niet binnen 14 dagen na het versturen van de herinnering betaald wordt, zal ondernemer het profiel van het huisdier van consument ‘bevriezen’ (tijdelijk offline halen van het profiel). Zodra de consument het openstaande bedrag betaald heeft zal het profiel van het huisdier van consument weer worden ‘ontdooid’ (profiel opnieuw online geplaats worden).
  8. Voor de eerste betalingsherinnering die er onder de overeenkomst gestuurd wordt rekent ondernemer geen extra kosten. Vanaf de tweede betalingsherinnering die er onder de overeenkomst gestuurd wordt, rekent ondernemer €2,50 aan administratiekosten.
  9. Indien consument de betalingsherinnering niet binnen 14 dagen voldoet, is hij/zij van rechtswege in verzuim, zonder dat hiertoe een gebrekestelling voor vereist is. De ondernemer is dan gerechtigd derden in te schakelen ter vordering van het openstaande bedrag. Eventuele kosten die gemaakt worden bij het incasseren van het openstaande bedrag komen ten gehele voor rekening van consument.
 6. Herroepingsrecht voor consumenten
  1. De consument heeft het recht om de overeenkomst op afstand met betrekking tot de aankoop van een product of het afnemen van een dienst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Ondernemer mag de consument vragen om de reden van zijn herroeping, maar de consument is niet verplicht tot een opgaaf van redenen.
  2. De in lid 7.1. genoemde bedenktijd gaat in op het moment dat het product door een postorderbedrijf of ander vervoersbedrijf aan de consument ter beschikking is gesteld. Wordt het product niet geleverd door een postorderbedrijf of ander vervoersbedrijf dan gaat de in lid 7.1. genoemde termijn in op het moment dat de consument over het product kan beschikken.
  3. Op het moment dat er sprake is van een overeenkomst op afstand met betrekking tot het leveren van een dienst, dan vervalt het herroepingsrecht als er aan de volgende voorwaarden is voldaan:
   1. de consument heeft ingestemd om de levering van de dienst binnen de bedenktijd te laten starten, dit is het geval als de consument het online profiel van zijn/haar huisdier heeft aangemaakt en heeft gekoppeld aan de QR-code;
   2. de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn herroepingsrecht en;
   3. de dienst binnen de bedenktijd is geleverd.
  4. Gedurende de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt is hierbij dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Producten kunnen slechts alleen geretourneerd worden indien het originele kaartje en label nog aan het product zitten gehecht.
  5. De consument is aansprakelijk voor waardeveranderingen van het product indien hij het product voor andere dan de in lid 7.3. genoemde doeleinden heeft gebruikt.
  6. Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht dan meldt hij dit binnen de bedenktijd door middel van het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige wijze aan ondernemer. Sociale media vormen voor deze melding geen toegestane weg. Het modelformulier voor herroeping zal als bijlage aan de algemene voorwaarden worden toegevoegd.
  7. Ondernemer stuurt de consument een ontvangstbevestiging indien de herroeping langs de elektronische weg geschied.
  8. De consument zal – indien hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht – het product binnen 14 dagen retourneren aan ondernemer, tenzij een gemachtigde namens ondernemer het product komt ophalen. De consument draagt de kosten voor het retour zenden van het product.
  9. Het product wordt door de consument compleet inclusief alle geleverde toebehoren en verpakkingen aan ondernemer geretourneerd.
  10. Nadat het product door ondernemer is ontvangen, zal ondernemer binnen 30 dagen overgaan tot vergoeding van de betalingen en andere vergoedingen van de consument. Hierbij wordt – voor zover mogelijk – hetzelfde betaalmiddel gebruikt.
  11. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
  12. Als de consument gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle overeenkomsten die betrekking hebben op het product ontbonden.
 7. Levering
  1. De op de website genoemde levertijden zijn indicatief. De consument ontvangt zijn bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen 14 werkdagen, tenzij door ondernemer anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt de consument hier tijdig bericht van. Overschrijding van de levertermijn geeft de consument geen recht op een schadevergoeding.
  2. Indien de bezorging vertraging ondervindt of indien de levering van het product slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hier uiterlijk binnen 14 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht van. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden, maar heeft geen recht op een eventuele schadevergoeding.
  3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van het product ligt bij ondernemer tot op het moment van aanbieding op het door consument opgegeven afleveradres.
  4. Levering vindt plaats op het moment dat de producten op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.
  5. Ondernemer mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.
 8. Aansprakelijkheid
  1. Indien ondernemer aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen bepaald is in dit artikel.
  2. Ondernemer is jegens consument slechts aansprakelijk indien er sprake is van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst tengevolge waarvan schade is ontstaan. Van een ernstige toerekenbare tekortkoming is sprake op het moment dat ondernemer niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij het uitvoeren van de overeenkomst.
  3. De vergoeding van schade is – per gebeurtenis of samenhangende gebeurtenissen – beperkt tot een bedrag van €1.000.
  4. Ondernemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.
  5. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade welk ontstaan is ten gevolge van het onjuist en/of onvolledig aanleveren van gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ondernemer duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
  6. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade welk ontstaan is ten gevolge van het onjuist gebruiken van het platform of het onjuist maken van het online profiel.
  7. De consument vrijwaart de ondernemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derden die met de uitvoering van de overeenkomst tussen ondernemer en consument samenhangen.
  8. Indien consument een eventuele vordering jegens ondernemer niet binnen één jaar na het ontdekken van de schade in recht aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.
 9. Klachtafhandeling/geschilbeslechting
  1. Indien consument een klacht heeft met betrekking tot de door ondernemer geleverde producten, verleende diensten en/of het daarmee samenhangende gefactureerde bedrag, dan dient deze klacht binnen 30 dagen na de factuurdatum, na ontdekking van het gebrek aan ondernemer gemeld te worden. Indien een klacht niet binnen 30 dagen bekend wordt gemaakt vervallen alle rechten hieromtrent voor consument.
  2. Klachten schorten de betalingsverplichting van consument niet op.
  3. Ondernemer stelt de consument op de hoogte op het moment dat de klacht ontvangen is. Vanaf dat moment zal ondernemer binnen zes weken de klacht afhandelen.
  4. Indien ondernemer of consument een geschil hebben die voortvloeit uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, zijn zij gehouden eerste te trachten dit geschil in overleg op te lossen hiertoe dient consument bij ondernemer een klacht in. Indien een geschil niet in onderling overleg opgelost kan worden wordt er vervolgens gebruik gemaakt van mediation.
  5. Indien onderling overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde Rechtelijke instantie in het arrondissement waar ondernemer is gevestigd, bevoegd om van het geschil kennis te nemen.
 10. Overige bepalingen
  1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Van een fatale termijn (art. 6:83 onder a BW) is slechts sprake indien dit expliciet vermeld is. Indien een termijn genoemd in de overeenkomst overschreden wordt levert dit dan ook geen toerekenbare tekortkoming van ondernemer op.
  3. Voor deze overeenkomst geldt partiële nietigheid (art. 3:41 BW). Dit houdt in dat mocht een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, de overige bepalingen hun rechtskracht niet verliezen. Ondernemer en consument zullen dan in gezamenlijk overleg een nieuwe bepaling overeenkomen ter vervanging van de nietige of vernietigbare bepaling, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Bijlage 1 – Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Pet QR B.V., Zirkoon 232, 3316 KD Dordrecht.

Ik/ Wij deel/ delen u hierbij mede, dat ik/ wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten/ de levering van de volgende digitale inhoud/ de verrichting van de volgende dienst:

herroept/ herroepen.

Besteld op/ ontvangen op:

Naam consument:

Adres consument:

Handtekening consument:

Bijlage 2 – Huisregels

 1. Pet QR is een open platform, dit houdt in dat, in principe, iedereen zich kan aanmelden en informatie van andere kan lezen. Het is dan ook mogelijk dat informatie vindbaar wordt via zoekmachines.
 2. Het e-mailadres dat gekoppeld is aan het account van de gebruiker dient te allen tijde actief te zijn. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het aanpassen van het e-mailadres indien deze gewijzigd is.
 3. Het is toegestaan om een schuilnaam als gebruikersnaam te gebruiken, maar het is niet toegestaan om je voor te doen als een ander rechtspersoon. 
 4. De gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van Pet QR.
 5. Het is niet toegestaan om het platvorm voor commerciële doeleindes te gebruiken.
 6. Het plaatsen van reclame is niet toegestaan.
 7. Het plaatsen van beledigende, grove, vulgaire, haatdragende, racistische, seksistische of obscene informatie is niet toegestaan.
 8. Het plaatsen van discriminerende of kwetsende informatie ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur of afkomst is niet toegestaan. 
 9. Het plaatsen van teksten/ foto’s waar een copyright of auteursrechten op rusten is niet toegestaan.
 10. Het plaatsen van links naar websites met illegale software is niet toegestaan.
 11. Het veelvuldig gebruik van meerdere hoofdletters is niet toegestaan.
 12. De voertaal van het platvorm is Nederlands.
 13. Pet QR behoudt zich te alle tijden het recht om informatie die geplaatst is door gebruikers te verwijderen

Bestel een slimme dierenpenning

Slimme blauwe penning
Blauw

€ 2,95

Slimme zwarte penning
Zwart

€ 2,95

Tijdelijk 50% korting op de volgende penning

 • Verzendkosten Gratis
 • Maandelijkse kosten na 1 maand € 0,00
 • Totaalbedrag € 0,00

Bestellen tijdelijk niet mogelijk

OPTIONEEL

Combineer met veilige halsbanden voor jouw kat of hond in de volgende stap

30 dagen gratis retourneren
morgen gratis bezorgd
veilige betaling

Veelgestelde vragen

 • Waarom zou ik voor een Pet QR-penning kiezen naast een chip?

  De traditionele microchip zorgt ervoor dat een specialist met het chipnummer het adres kan achterhalen waarop het dier geregistreerd staat. In tegenstelling tot de slimme Pet QR-penning kan deze chip niet door iedere vinder uitgelezen worden en moet de eigenaar er op hopen dat de vinder het dier op laat halen door een specialist of het dier wegbrengt naar het asiel. Dit kost de huisdiereigenaar geld en zorgt ervoor dat het dier lang(er) van huis is.

  Een uitgebreide vergelijking is te vinden op de pagina Hoe werkt Pet QR?.

 • Werkt de Pet QR-penning ook in het buitenland?

  Jazeker! De interface van het huisdierprofiel vertaalt zich in het buitenland automatisch naar het Engels. Ook binnen Nederland is "English" te zien, als optie.

 • Hoe scan je een Pet QR penning?

  Open de Camera applicatie op jouw smartphone en richt de camera op de QR code, het profiel komt in beeld en kan geopend worden. De huisdiereigenaar ontvangt nu een ALERT met de locatie (indien beschikbaar). Als de smartphone geen QR codes ondersteunt is het ook mogelijk het webadres over te nemen in de internetbrowser of een QR-scanner op te zoeken in de AppStore.

 • Wat is een cloud profiel?

  Pet QR combineert een penning voor jouw huisdier met een persoonlijk cloud-profiel. In het cloud-profiel staat namelijk alle belangrijke informatie, zodat de vinder makkelijk contact met je kan opnemen.

 • Wat is de levertijd van mijn bestelling bij Pet QR?

  Bestel je jouw Pet QR-penning voor 16:00 uur? We verzenden die dezelfde dag nog, zodat je ‘m vaak de volgende dag in huis hebt.

  Je bestelling wordt via Post NL Brievenbuspost (di t/m za) geleverd. Je hoeft er dus niet voor thuis te blijven.

 • Wat zijn de afmetingen van de penning?

  De penning is met 28mm x 32mm zeer compact, de diameter is ongeveer gelijk aan een 2 euro muntstuk. De epoxy laag zorgt ervoor dat de penning bovendien waterbestendig is.

 • Waarom moet ik maandelijkse kosten betalen?

  Op de QR-penning kan een gebruiker, dankzij het Pet QR-platform, vrijwel ongelimiteerd informatie kwijt en gebruik maken van mooie features zoals SMS-meldingen, gedeelde GPS-locaties en veilige dataopslag. Het (blijven) ontwikkelen en uitvoeren van de functies kost geld, vandaar dat wij gebruikers naast de €2,95 aanschaf ook vragen om een maandelijkse bijdrage te betalen per huisdier.

  Ook vergoeden wij met het abonnement vervangingskosten voor het geval de penning beschadigd raakt. (Fair use)